Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Fotosurat Suratyň

Coming of Age

Fotosurat Suratyň Japanaponiýada gyzlaryň gelmegi ýigitler ýigrimi ýaşyna ýetende bellenýär. Ensetginjekliklerini terk edip, hukuklary, jogapkärçiligi we azatlyklary bilen ululara öwrülenlerinde möhüm pursat. Ömrüň dowamynda bir gezek resmi. Gyzlar adatça kimono, oglanlar kimono ýa-da günbatar kostýum geýýärler. Her ýyl bu dabara ýanwar aýynyň ikinji duşenbesinde bellenilýär.

Taslamanyň ady : Coming of Age, Dizaýnerleriň ady : Ismail Niyaz Mohamed, Müşderiniň ady : Ismail Niyaz Mohamed.

Coming of Age Fotosurat Suratyň

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.