Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hususy Jaý

The Cube

Hususy Jaý Arap medeniýeti tarapyndan talap edilýän howanyň talaplaryny we şahsy durmuşyň eldegrilmesizligini üpjün etmek bilen Kuweýtdäki ýaşaýyş jaýynyň keşbini täzeden kesgitlemek, dizaýneriň öňünde durýan esasy kynçylyklardy. Kub öýi, kubyň içine goşmak we aýyrmak esasynda dört gatly beton / polat gurluş binasy bolup, ýylyň dowamynda tebigy ýagtylykdan we peýzacape görnüşinden lezzet almak üçin içerki we daşarky giňişlikleriň arasynda dinamiki tejribe döredýär.

Taslamanyň ady : The Cube, Dizaýnerleriň ady : Ahmed Habib, Müşderiniň ady : Lines.

The Cube Hususy Jaý

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.