Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sagat

Reverse

Sagat Wagtyň geçmegi bilen sagatlar öňküligine galdy. Tersi adaty sagat däl, tersine, minimalistik sagat dizaýny, inçe üýtgeşmeler bilen ony bir görnüşe öwürýär. Içine seredýän el sagady görkezmek üçin daşky halkanyň içinde aýlanýar. Daşarky tarapa seredýän kiçijik eli ýeke dur we minutlary görkezmek üçin aýlanýar. Tersi, silindr bazasyndan başga sagadyň ähli elementlerini aýyrmak bilen döredildi, şol ýerden hyýal aldy. Bu sagat dizaýny, wagtyňy kabul etmegi ýatlatmagy maksat edinýär.

Taslamanyň ady : Reverse, Dizaýnerleriň ady : Mattice Boets, Müşderiniň ady : Mattice Boets.

Reverse Sagat

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.