Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Stol

Liquid

Stol Suwuk, tebigatda tapylan dinamiki we suwuk gurluşlardan ylham alýan ýeňil we güýçli döwrebap stol dizaýny. Stol dizaýnlary eýýäm köp, manyly birini döretmek kyn. Iquöne Suwuklyk, adaty stoluňyz däl, E-süýümli aýna bilen berkidilen ýokary hilli Epoksi saýlap, diňe bir stol ýeňil görünmeýär, agramy 14 kilo. Munuň we wagtlaýyn dizaýnynyň netijesinde ony her giňişlikde aňsatlyk bilen aýlap bilersiňiz.

Taslamanyň ady : Liquid, Dizaýnerleriň ady : Mattice Boets, Müşderiniň ady : Mattice Boets.

Liquid Stol

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.