Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Halka

Peacocks

Halka Peafowls gaty çydamly we janly guşlar, gözelligi dizaýneriň bu kokteýl halkasyny döretmegine ylham berdi. Tawus halkasy, assimetrik görnüş we tekiz egriler arkaly guşlaryň söweşiniň dinamiki dizaýnyny görkezýär. Tawuslaryň iki söweş şekili, garşydaşlaryň isleginiň nyşany bolan bir nohut şekillendirýän gyzyl granat üçin bezegi emele getirýär. Gymmat bahaly daşyň ululygy we reňki dizaýna status berýär we agşamky wakalar üçin ýüzügi geýmäge mümkinçilik berýär. Esasy daşyň ululygyna we guşlaryň şekillerine garamazdan, halka deňagramly we geýmek üçin amatly.

Taslamanyň ady : Peacocks, Dizaýnerleriň ady : Larisa Zolotova, Müşderiniň ady : Larisa Zolotova.

Peacocks Halka

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.