Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kofe Gaplamak Gaplamanyň

The Mood

Kofe Gaplamak Gaplamanyň Dizaýnda bäş dürli eli çyzylan, üzüm bilen ylhamlanan we birneme real maýmyn ýüzleri görkezilýär, olaryň hersi başga sebitden tapawutly kofeni görkezýär. Olaryň kellesinde ajaýyp, nusgawy şlýapa. Olaryň ýumşak sözleri bilesigelijiligi döredýär. Bu dapper maýmynlar, çylşyrymly tagam aýratynlyklary bilen gyzyklanýan kofe içýänleri özüne çekýän hilini aňladýar. Olaryň sözleri keýpiňi oýnaýar, ýöne kofeniň tagam profiline, ýumşak, güýçli, turş ýa-da ýylmanak degişlidir. Dizaýn ýönekeý, ýöne inçe akylly, her keýp üçin kofe.

Taslamanyň ady : The Mood, Dizaýnerleriň ady : Salvita Bingelyte, Müşderiniň ady : Coffee24.

The Mood Kofe Gaplamak Gaplamanyň

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.