Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Modully Diwan

Laguna

Modully Diwan Laguna dizaýner oturgyjy, modully divanlaryň we oturgyçlaryň häzirki zaman ýygyndysydyr. Korporatiw oturgyç ýerlerini göz öňünde tutup, italýan arhitektory enaelena Trevisan tarapyndan döredilen bu uly ýa-da kiçi kabul ediş meýdançasy we dynç alyş ýerleri üçin amatly çözgütdir. Egri, tegelek we göni divan modullary, elleri we eli ýok, hemmesi içerki dizaýn shemalaryny döretmek üçin çeýeligi üpjün etmek üçin gabat gelýän kofe stollary bilen birleşer.

Taslamanyň ady : Laguna, Dizaýnerleriň ady : Elena Trevisan, Müşderiniň ady : SITIA .

Laguna Modully Diwan

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.