Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gaplamak Gaplamanyň

Stonage

Gaplamak Gaplamanyň Alkogolly içgileri “ereýän paket” düşünjesi bilen döredijilik bilen birleşdiren “Melting Stone”, adaty alkogol gaplamalaryndan tapawutlylykda özboluşly gymmatlyk getirýär. Adaty açylyş gaplama prosedurasynyň ýerine, ereýän daş, ýokary temperaturaly ýer bilen kontaktda özüni eritmek üçin döredildi. Alkogol paketi gyzgyn suw bilen guýlanda, “mermer” nagyş gaplamasy öz-özünden erär, şol bir wagtyň özünde müşderi öz önümleri bilen içgini lezzet almaga taýyn. Alkogolly içgilerden lezzet almagyň we adaty gymmatyna baha bermegiň täze usuly.

Taslamanyň ady : Stonage, Dizaýnerleriň ady : Wong Soon Wey, Müşderiniň ady : National Taiwan University of Arts.

Stonage Gaplamak Gaplamanyň

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.