Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bukulýan Äýnek

Blooming

Bukulýan Äýnek Sonjanyň äýnek dizaýny gülleýän güllerden we irki tomaşa çarçuwalaryndan ylham aldy. Dizaýner, tebigatyň organiki görnüşlerini we tomaşa çarçuwalarynyň funksional elementlerini birleşdirip, birnäçe dürli görnüş bermek bilen aňsatlyk bilen dolandyrylyp bilinýän öwrülişik elementini döretdi. Önüm daşaýjylar sumkasynda mümkin boldugyça az ýer alyp, amaly bukulma mümkinçiligi bilen hem döredildi. Linzalar Orkide gül yzlary bilen lazer bilen kesilen pleksiglasdan we çarçuwalar 18k altyn çaýylan bürünçden elde ýasalýar.

Taslamanyň ady : Blooming, Dizaýnerleriň ady : Sonja Iglic, Müşderiniň ady : Sonja Iglic.

Blooming Bukulýan Äýnek

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.