Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Marka

Co-Creation! Camp

Marka Bu, adamlaryň geljekde ýerli janlandyryş hakda gürleşýän "Bilelikdäki döredijilik! Lager" çäresiniň logotip dizaýny we markasy. Japanaponiýa çaga dogluşynyň pes bolmagy, ilatyň garramagy ýa-da sebitiň göçmegi ýaly görlüp-eşidilmedik sosial meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolýar. "Bilelikdäki döredijilik! Lager" maglumat alyşmak we syýahatçylyk pudagy bilen meşgullanýan adamlar üçin dürli kynçylyklardan başga-da birek-birege kömek etmek üçin döredildi. Dürli reňkler her bir adamyň islegini alamatlandyrýar we köp pikirleri öňe sürdi we 100-den gowrak taslama döretdi.

Taslamanyň ady : Co-Creation! Camp, Dizaýnerleriň ady : Kei Sato, Müşderiniň ady : Recruit Lifestyle Co., Ltd..

Co-Creation! Camp Marka

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.