Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Uýgunlaşdyrylan Haly

Jigzaw Stardust

Uýgunlaşdyrylan Haly Halylar rombda we altyburçlukda ýasalyp, süýşmäge garşy ýüz bilen biri-biriniň gapdalynda ýerleşdirmek aňsat. Pollary ýapmak üçin, hatda diwarlary biynjalyk edýän sesleri azaltmak üçin ajaýyp. Bölekler 2 dürli görnüşde gelýär. Açyk gülgüne bölekler, banan süýüminde nagyşlanan çyzyklar bilen NZ ýüňden elde dokalan. Gök bölekler ýüňde çap edilýär.

Taslamanyň ady : Jigzaw Stardust, Dizaýnerleriň ady : Ingrid Kulper, Müşderiniň ady : Ingrid kulper design AB.

Jigzaw Stardust Uýgunlaşdyrylan Haly

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.