Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sagat

Sorriso

Sagat “Sorriso” sagady ýylgyrşyňyzy görmegi halaýar! Bu sagada ýylgyrmalysyňyz, şonda ýylgyryşyňyz skanerden geçirilýär we diafragma açylýar we sagat ýüzi size wagt görkezýär. Elleri goýlan LCD ekrany, diafragma açylan badyna size dürli suratlary görkezýär. “Sorriso” -da LCD ekrany we ýylgyryşy tanadýan datçigi we diafragmatiki tagtanyň mehanizmini öz içine alýar. Bu sagadyň şygary "Durmuşyňyzyň her pursatynda bagtly boluň".

Taslamanyň ady : Sorriso, Dizaýnerleriň ady : Mehrdad Khorsandi, Müşderiniň ady : Mehr Design.

Sorriso Sagat

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.