Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Iş Stoly

Timbiriche

Iş Stoly Dizaýn, häzirki zaman adamynyň poliwalent we oýlap tapyş giňişliginde yzygiderli üýtgeýän durmuşyny görkezýär, süýşýän, aýyrýan ýa-da ýerleşdirilen agaç bölekleriniň ýoklugy ýa-da ýoklugy, obýektleri tertiplemek üçin çäksiz mümkinçilikleri hödürleýär. adaty döredilen ýerlerde hemişelik bolmagyny üpjün edýän we her pursatyň zerurlyklaryna jogap berýän iş meýdanynda. Dizaýnerler, iş ýerinde oýun oýnamaga mümkinçilik berýän şahsy göçürilýän nokatlaryň matrisasyny ýerleşdirmegiň düýp manysyny üýtgedip, adaty timbiriche oýny bilen ylham alýarlar.

Taslamanyň ady : Timbiriche, Dizaýnerleriň ady : Andrea Cecilia Alcocer Carrillo, Müşderiniň ady : LAAR.

Timbiriche Iş Stoly

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.