Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oýunjak Oýunjak

Mini Mech

Oýunjak Oýunjak Modul gurluşlaryň çeýe tebigatyndan ylham alan Mini Mech, çylşyrymly ulgamlara ýygnalyp bilinýän aç-açan bloklaryň ýygyndysydyr. Her blokda mehaniki birlik bar. Baglaýjylaryň we magnit birleşdirijileriň ähliumumy dizaýny sebäpli tükeniksiz dürli kombinasiýalar döredilip bilner. Bu dizaýn, şol bir wagtyň özünde bilim we dynç alyş maksatlaryna eýedir. Dörediş güýjüni ösdürmegi maksat edinýär we ýaş inersenerlere ulgamda her bölümiň hakyky mehanizmini aýratyn we köpçülikleýin görmäge mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : Mini Mech, Dizaýnerleriň ady : Negar Rezaei & Ghazal Esmaeili, Müşderiniň ady : Singoo Design Group.

Mini Mech Oýunjak Oýunjak

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.