Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Toý Köýnegi

Cocodd

Toý Köýnegi Ajaýyp köýnek rahat, işleýän, hökman owadan we özboluşly. Kokodyň bu aýratynlyklary bar. Teflon suw geçirijisiniň lentasy bilen ýasalýar, dyzynyň aşagyndaky şekilli köýnegi ýasamak üçin geýilýär we geýim gaýyşlarynda, perdäniň soňky böleginde we ýubkanyň gyralarynda el bilen işlemek bolýar. Bu gowulandyrma diňe bir täze material bilen däl-de, eýsem haýwanlar üçin hem amatly innowasiýa sütük hökmünde kabul edilip bilner. Aýyrylýan perdäniň ulanylyşynyň 4 görnüşi bar: ýüzüne, egnine gysylan ýa-da durmuşa ýa-da otly döredýän kenarda.

Taslamanyň ady : Cocodd, Dizaýnerleriň ady : Ambra Castello, Müşderiniň ady : Ambra Castello.

Cocodd Toý Köýnegi

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.