Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

Yan

Oturgyç Çagalar elmydama gowy ylham çeşmesidir. Ynha, tabanyň tabagy nädip ylham aldy we döredildi. '' An 'hytaý dilinde göz manysyny berýär. Çagalaryň nukdaýnazaryndan ylham alan Yanan stoly, çaganyň gözleri bilen dünýäniň nähili ajaýyp we reňkli bolandygyny görkezmek üçin döredildi. Taburyň görnüşi gözüň kesişmesinden alnan. Ajaýyp dünýäni görkezmek we aç-açan akril bilen tapawutlanmak üçin matanyň janly reňklerini ulanmak bilen, tabur, esasanam adaty däl görnüşi bilen güýçli şahsyýetini we gözüňi özüne çekiji dünýägaraýşyny görkezýär.

Taslamanyň ady : Yan, Dizaýnerleriň ady : Irene Lim, Müşderiniň ady : Shin.

Yan Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.