Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Lampa

Newmoon

Lampa “Newmoon” aýna aýnadan ýasalan potolok çyrasydyr we kiçijik yşyklar aýyň ýüzüni ylham alýan deşikleriň içinde, aý ýagtylygyny öý atmosferasyna getirmegi maksat edinýän deşikleri ýaly peýnir ýaly ýerleşýär. Egri deşik gyralary bilen gözüňi özüne çekýän bu aýna çyrasy döwrebaplyk duýgusyny berýär. Bu ýagtylyk deşikleri, gaplaýyş burçy bilen has gowy we has giňelýär. Çykyş we estetiki gözellik birleşýär we "Newmoon" bilen adamlaryň arasynda emosional baglanyşygy üpjün edýär.

Taslamanyň ady : Newmoon, Dizaýnerleriň ady : Nima Bavardi, Müşderiniň ady : Nima Bvi Design.

Newmoon Lampa

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.