Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Geýip Bolýan Kaşaň Sungat

Animal Instinct

Geýip Bolýan Kaşaň Sungat NYC heýkeltaraş we sungat zergäri Kristofer Rossyň geýip bolýan kaşaň sungat kolleksiýasy “Haýwan instinkti”, hudo artistnigiň gadymy ajaýyp kümüşden, 24 karat altyn we Bohem aýnasyndan hudo .nik tarapyndan döredilen haýwanlardan ylhamlanan, çäkli neşir eserleridir. Sungat, şaý-sepler, haute kouture we kaşaň dizaýn arasyndaky araçäkleri bulaşdyrmak bilen, heýkeltaraş guşaklar haýwan sungaty düşünjesini bedene getirýän özboluşly, öjükdiriji jümleler üçin ýasaýar. Güýçlendirýän, gözüňi özüne çekiji we özboluşly jümle sözleri, heýkeltaraş görnüşindäki aýal haýwan instinktiniň gözlegidir.

Taslamanyň ady : Animal Instinct, Dizaýnerleriň ady : Christopher Ross, Müşderiniň ady : Christopher Ross, LLC.

Animal Instinct Geýip Bolýan Kaşaň Sungat

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.