Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Logo

Sealink Impression

Logo “Xi” diýlip atlandyrylýan hytaý harpy design dizaýnda ulanyldy we degişli nagyş döredildi. Bu adaty möhür häsiýeti güýçli, ýöne näzik täsir galdyrýar. Wizuallar däp-dessurlaryň we döwrebaplygyň utgaşmasyny görkezýärdi. Mundan başga-da, günüň dogmagynyň şekili hytaý estetikasyny öz içine alýar. Maskot üçin aýdyň bolmak üçin el-aýaklar goşuldy. Gözleriň ulanylmagy, medeniýetiň gelip çykyşyna ünsi çekip, gündogar gözelligine degişlidir. Şeýle bolansoň, kiçigöwünli, dostlukly we ýakymly maskot 西泠 君 'xi lin jun' görkezildi.

Taslamanyň ady : Sealink Impression, Dizaýnerleriň ady : Dongdao Creative Branding Group, Müşderiniň ady : Sealink Impression Group .

Sealink Impression Logo

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.