Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kredit Kartoçkasyna Wepalylyk Programmasy

Education Currency

Kredit Kartoçkasyna Wepalylyk Programmasy Bu, emitent bank bilen hyzmatdaş bilim edarasynyň arasynda hemaýatkärlik edilýän, marka kartoçkasyna wepalylyk programmasy bolup, has uly bölümlere toplanan okuw sagady görnüşinde baýrak berýär, kartoçkanyň kartoçkasy bilen sarp eden karzy sagadynyň hukugy, toplanan kredit sagadynyň hukugy bu hyzmatdaş okuw jaýynda bilim kursuny alanda satyn alynýar. Berlen karz sagat hukuklarynyň öwezine bank bu edara bilen alyş-çalyş töleglerini paýlaşmak şertnamasyny baglaşar. Taslamanyň maksady, bilim maksatlaryna we bilim pudagyna ýetmek üçin adamlara maddy taýdan goldaw bermekdir.

Taslamanyň ady : Education Currency, Dizaýnerleriň ady : Youssef Abdel Zaher, Müşderiniň ady : Youssef Abdel Zaher.

Education Currency Kredit Kartoçkasyna Wepalylyk Programmasy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.