Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Maýatnik Çyrasy

Golden cuboids

Maýatnik Çyrasy Gobodan altyn kuboidler sazlaşykly ýagdaýda ýasalýar. Polihedronlar, dartgynlylyk we altyn gatnaşygy bu dizaýnda esasy orny eýeleýär. gözelligiň açary we altyn kuboidleriň güýjünde tapylan birneme yzygiderlilik. Bu armatura asma kasna ulgamynda işleýär. Lightagtylyk şöhlelerini süzýän we şonuň üçin kölegeli bir otagy we arassa we dürli çyzyklary geýip bilýän köp dürli görnüşleri alyp biler. Arassalyk we yşyklandyryş ulanylýan materiallaryň ýeňilligi bilen güýçlenýär.

Taslamanyň ady : Golden cuboids, Dizaýnerleriň ady : Nicolas Brevers,, Müşderiniň ady : Gobo.

Golden cuboids Maýatnik Çyrasy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.