Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Halkalar

Blessed Child

Halkalar Bereketli çaga halkalary söýginiň wadasydyr: Çaga Jeými halkanyň içine ýapyşýar we durmuşyny enäniň eline berýär. Çaga başam barmagyny sorup, arkasyna ýatyr. Her göwreli aýalyň kellesinde heniz dogulmadyk çagasynyň akyl görüşidir. Üzük, bäbek bilen enäniň arasyndaky şertsiz özara baglanyşygy aňladýar we bu ynamy hormatlaýar. Çaga Sam, howpsuz, sagdyn we bagtly dünýäde. Geýen çagany özüni ynamly ene hökmünde görkezip, buýsanç bilen göterýär. Üzük: me Maňa ynan, seni söýýärler! “Diýýän topar.

Taslamanyň ady : Blessed Child, Dizaýnerleriň ady : Britta Schwalm, Müşderiniň ady : Blessed Child (Your 'Glueckskind').

Blessed Child Halkalar

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.