Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Katalog

Classical Raya

Katalog Hari Raýa hakda bir zat - geçen ýylky Raýanyň aýdymlary şu güne çenli adamlaryň ýüregine ýakyn bolmagydyr. Bularyň hemmesini 'Klassiki Raýa' mowzugyndan has gowy ýol barmy? Bu temanyň düýp manysyny açmak üçin sowgat päsgel berýän katalog köne winil ýazgysyna meňzeýär. Biziň maksadymyz: 1. Önüm wizuallaryndan we degişli bahalardan ybarat sahypalary däl-de, ýörite dizaýn eserini döretmek. 2. Nusgawy saz we adaty sungat üçin minnetdarlyk derejesini dörediň. 3. Hari Raýanyň ruhuny çykaryň.

Taslamanyň ady : Classical Raya, Dizaýnerleriň ady : Vincent Teoh Boon Seang, Müşderiniň ady : Giftseries Sdn. Bhd..

Classical Raya Katalog

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.