Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oýun Tagtasy

smart board

Oýun Tagtasy Bu oýun tagtalary çagalara mekdebe çenli çagalar üçin bilim, başarnyk, termin we tejribe almaga kömek edýän didaktiki çeşmeleri aňladýar. Bu tagtany ulanmak ajaýyp motor ukyplaryny, amaly başarnyklary we logiki we matematiki pikirlenmäni ösdürmäge höweslendirýär we ösdürýär. Şeýle hem bu tagtalar bilim akymyny höweslendirýär we sözüň ösüşine itergi berýär. Tagtalar bilen oýnanda gyzykly we aňsat ýolda çagalar öz ukyplaryny ösdürerler we belli bir endikleri ulanarlar. Akylly tagtalarda ýalňyş gözegçiligi bar we hyýalyň we döredijiligiň ösmegine itergi berýär.

Taslamanyň ady : smart board, Dizaýnerleriň ady : Ljiljana Reljic, Müşderiniň ady : smart board.

smart board Oýun Tagtasy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.