Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

Tekant

Oturgyç Tekant, ýasalan materiallar we gurluşyň işleýşi sebäpli häzirki zaman oturgyçdyr. Onuň düýp manysy, gurluşy strategiki gözden geçirmegiň geometrik utgaşmasyndan, Tekanty ýokary çydamly oturgyç edýän üçburçlugyň geometrik oýnundan döreýär. Metakrilat abzallary ýeňillik duýgusyny we gurluşy oturgyjyň esasy elementine öwürýän görüş aýdyňlygyny görkezmek üçin girýär. Tekant gurluşyň we metakrilat mebelleriň dürli reňkleri bilen oýnap biler, şonuň üçin öz Tekant oturgyjyny birleşdirip bilersiňiz.

Taslamanyň ady : Tekant, Dizaýnerleriň ady : Sebastian Dominguez Enrich, Müşderiniň ady : Dominguez Sanz + Enrich.

Tekant Oturgyç

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.