Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şekillendiriş Sungaty Sungatyň

Scarlet Ibis

Şekillendiriş Sungaty Sungatyň Taslama, “Scarlet Ibis” -iň we onuň tebigy gurşawynyň sanly suratlarynyň yzygiderliligi bolup, guşuň ulalmagy bilen reňkine we joşgunly reňkine aýratyn üns berilýär. Bu eser özboluşly aýratynlyklary üpjün edýän hakyky we hyýaly elementleri birleşdirýän tebigy gurşawyň arasynda ösýär. Gyrmyzy ibis, Wenesuelanyň demirgazygyndaky kenarlarda we batgalyklarda ýaşaýan Günorta Amerikanyň ýerli guşy we janly gyzyl reňk tomaşaçy üçin wizual tomaşa edýär. Bu dizaýn, gyrmyzy ibisleriň ajaýyp uçuşyny we tropiki haýwanat dünýäsiniň janly reňklerini görkezmegi maksat edinýär.

Taslamanyň ady : Scarlet Ibis, Dizaýnerleriň ady : Gabriela Delgado, Müşderiniň ady : GD Studio C.A.

Scarlet Ibis Şekillendiriş Sungaty Sungatyň

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.