Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sagat

Zeitgeist

Sagat Sagat akylly, tehnologiýa we çydamly materiallar bilen baglanyşykly zeitgeisti görkezýär. Önümiň ýokary tehnologiýaly ýüzi ýarym torus uglerod korpusy we wagt displeýi (ýeňil deşikler) bilen aňladylýar. Uglerod geçmişiň galyndylary hökmünde metal bölegini çalyşýar we sagadyň işleýiş bölegini nygtaýar. Merkezi bölegiň ýoklugy, innowasion LED görkezijiniň nusgawy sagat mehanizminiň ornuny tutýandygyny görkezýär. Softumşak yşyk çyrasy eýesiniň halaýan reňkiniň aşagynda sazlanyp bilner we ýagtylyk datçigi yşyklandyryşyň güýjüne gözegçilik eder.

Taslamanyň ady : Zeitgeist, Dizaýnerleriň ady : Dmitry Pogorelov, Müşderiniň ady : NCC Russia.

Zeitgeist Sagat

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.