Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

Everyday chair

Oturgyç Ussat Bruno Munari dünýäde "eşeklerden has köp oturgyç bar" diýdi. Onda näme üçin başga oturgyç çyzmaly? Gowy oturgyçlar eýýäm köp, käbirleri erbet, käbirleri rahat, beýlekileri birneme az. Şeýlelik bilen, kiçijik hekaýa aýdýan, ýylgyrýan islendik stilden gaçjak bir zady göz öňüne getirmek, Gündelik oturgyç hakda pikir edildi. Ynam ýa-da gelip çykyşy tapawudy bolmazdan, her kim ak keramiki oturgyçda kanagat bilen oturýar ... Oýun ediji häsiýeti dynç almak üçin wagt sarp edip oturmaga çakylyga öwrülýär.

Taslamanyň ady : Everyday chair, Dizaýnerleriň ady : Federico Traverso, Müşderiniň ady : MYYOUR.

Everyday chair Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.