Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hassalara Gözegçilik Ulgamy

Touch Free Life Care

Hassalara Gözegçilik Ulgamy Duýgursyz ömri bejermek düşegi, fiziologiki funksiýalara gözegçilik etmek üçin oturdylan çipler bilen ýasalýar. Näsaglar bu meseleler üçin şepagat uýasyny çagyrmazdan, düşek temperaturasyny we düşek ýagdaýyny içki interfeýs bilen dolandyryp bilerler. Şeýle hem bu ekran şepagat uýasy tarapyndan dolandyrylýan neşe serişdeleriniň we suwuklyklaryň ýazgysyny ýöretmek üçin ulanylýar, soň bolsa şepagat uýasynyň interfeýsine iberilýär. Şepagat uýasynyň stansiýasyndaky interfeýs hassanyň bedeniniň gyzgynlygy, gan basyşy, uky görnüşi we çyglylyk derejesi ýaly parametrleriň islendik üýtgemegini görkezýär we duýduryş berýär. Şeýlelik bilen tlc ulanyp köp işgär sagadyny tygşytlap bolýar.

Taslamanyň ady : Touch Free Life Care, Dizaýnerleriň ady : nikita chandekar, Müşderiniň ady : MIT Institute of Design.

Touch Free Life Care Hassalara Gözegçilik Ulgamy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.