Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Göwher Ýüzük

The Great Goddess Isida

Göwher Ýüzük Isida, özüne çekiji görnüş döretmek üçin barmagyňyza süýşýän 14K altyn halka. Isida halkasynyň fasady göwher, ametistler, sitrinler, tsavorit, topaz ýaly üýtgeşik elementler bilen bezelip, ak we sary altyn bilen doldurylýar. Her eseriň özboluşly materialy bar we ony bir-birine öwürýär. Mundan başga-da, dilimlenen daşlaryň üstündäki aýna meňzeş fasad, dürli gurşawda dürli ýagtylyk şöhlelerini görkezýär we halka aýratyn aýratynlyk goşýar.

Taslamanyň ady : The Great Goddess Isida, Dizaýnerleriň ady : Tatyana Raksha, Müşderiniň ady : STDIAMOND.

The Great Goddess Isida Göwher Ýüzük

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.