Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Duş

Rain Soft

Duş Tebigatda şarlawuk görnüşi hemmeleri özüne çekip biler we oňa tomaşa edip biler ýa-da suwa düşüp, rahatlandyryjy kesiş döredip biler .Şonuň üçin jaýlaryň we kwartiralaryň içindäki şarlawagyň dynç alýan ýerini simulasiýa etmek gerekdi, şonuň üçin adam suwa düşmegiň şatlygyny başdan geçirerdi. öýdäki şarlawuk astynda .Bu dizaýnda iki görnüşli pyrlanmak bar. Istumruk rejimi: Suwuň dykyzlygy ýa-da konsentrasiýasy ortada, biri bedeni ýuwup biler Ikinji re: im: Suw halkanyň daş-töweregine dik görnüşde guýulýar we şampun ulanyp bolýar, suw diwary bilen gurşalan we bu diwar bolup biler bol l

Taslamanyň ady : Rain Soft , Dizaýnerleriň ady : Naser Nasiri & Taher Nasiri, Müşderiniň ady : AQ QALA BINALAR.

Rain Soft  Duş

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.