Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Meýdança

Brieven Piazza

Meýdança Bu dizaýnyň ylhamy, Mondrian abstraksiýasynyň we simwolizmiň ýönekeýligine we düşünjesine, taryhy meýdançada Kufic kalligrafiýasynda görkezilen häsiýet we hakykylyga täsir etmekdir. Bu dizaýn, gözüň gözi bilen baglanyşykly gapma-garşylykly ýaly görünýän stili garyşdyrmak mümkinçiliginiň bardygyny öňe sürýän stilleriň arasynda bitewi birleşmäniň ýüze çykmasydyr, şol bir wagtyň özünde pelsepä çuňňur göz aýlanyňyzda, bitewi sungat eserine sebäp boljak meňzeşlikler bolar. aýdyň düşünmekden has özüne çekiji.

Taslamanyň ady : Brieven Piazza , Dizaýnerleriň ady : Dalia Sadany, Müşderiniň ady : Dezines, Dalia Sadany Creations.

Brieven Piazza  Meýdança

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.