Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şäher Logistika Ulgamy

link

Şäher Logistika Ulgamy Link, bar bolan jemgyýetçilik transport infrastrukturasyny ulanýan sinhron şäher logistika ulgamy. Ulgam şäherde ýükleriň bökdençsiz we yzygiderli paýlanmagyna mümkinçilik berýär. Bu konsolidasiýa merkezleriniň, goňşy ammar ýerleriniň we ýerli kärhanalaryň arasynda robot, elektrik ulaglary bilen birleşýän tor. Awtobuslara we tramwaýlara eýerip, ulaglar ulaglara päsgel bermezden şäherden geçýärler. Baglanyşyk ulgamy paýlanyş aralyklaryny gysgaldýar, şeýlelik bilen ýük awtoulaglaryna bolan zerurlygy azaldar we soňky ýarym mil üçin eltip beriş alternatiwalaryny açar.

Taslamanyň ady : link, Dizaýnerleriň ady : Ayelet Fishman, Müşderiniň ady : Ayelet Fishman.

link Şäher Logistika Ulgamy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.