Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Organiki Mebel We Heýkeltaraşlyk

pattern of tree

Organiki Mebel We Heýkeltaraşlyk Içegäniň böleklerini netijesiz ulanýan bölek teklibi; magistralyň ýokarky ýarysynyň inçe bölegi we kökleriniň tertipsiz şekilli bölegi. Organiki ýyllyk halkalara üns berdim. Bölümiň bir-birine gabat gelýän organiki nagyşlary, organiki däl giňişlikde amatly ritm döretdi. Bu aýlawdan emele gelen önümler bilen organiki giňişlik ugry sarp ediji üçin mümkinçilige öwrülýär. Mundan başga-da, her önümiň özboluşlylygy olara has ýokary baha berýär.

Taslamanyň ady : pattern of tree, Dizaýnerleriň ady : Hiroyuki Morita, Müşderiniň ady : studio Rope.

pattern of tree Organiki Mebel We Heýkeltaraşlyk

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.