Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Salon Oturgyjy

Bessa

Salon Oturgyjy Myhmanhanalaryň, şypahanalaryň we hususy ýaşaýyş jaýlarynyň dynç alyş meýdançalary üçin niýetlenen Bessa salony oturgyjy häzirki zaman içerki dizaýn taslamalary bilen sazlaşykly. Dizaýn, başdan geçirmeleri ýatlamaga çagyrýan rahatlygy üpjün edýär. Doly durnukly önümçiligini çözenimizden soň, görnüş, häzirki zaman dizaýny, işleýşi we organiki gymmatlyklarynyň arasyndaky deňagramlylykdan lezzet alyp bileris.

Taslamanyň ady : Bessa, Dizaýnerleriň ady : Simon Reynaud, Müşderiniň ady : Thelos.

Bessa Salon Oturgyjy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.