Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Beýik Ekerançylyk Diňi

Floating Nests

Beýik Ekerançylyk Diňi “Loft London Farm Tower”, emeli täji iki sany beýik beýik ýüzýän höwürtge hökmünde ýerleşdirilen hyýaly ullakan agaç görnüşindäki. Şol bir wagtyň özünde tutuş Metropoliten logistikasyny ulanyp, durmuşda görlüp-eşidilmedik yhlas (joie de vivre). "Atingüzýän höwürtge düşünjesi", bar bolan ýer meýdanyna az täsir etmek bilen baglanyşykly ýer meýdanynyň üstündäki howa giňişligini ýokary derejede ulanmaga esaslanýar. Hli höwürtge derejeleriniň esasy ulanylyşy dik ekerançylygyň we ýaşaýyş jaýlarynyň beýik ýerleriniň garyndysy hökmünde kesgitlenýär.

Taslamanyň ady : Floating Nests, Dizaýnerleriň ady : Peter Stasek, Müşderiniň ady : London .

Floating Nests Beýik Ekerançylyk Diňi

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.