Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Duýgur Kran

miscea KITCHEN

Duýgur Kran “Miscea KITCHEN” ulgamy dünýäde ilkinji hakykatdanam elýeterli köp suwuk paýlaýjy aşhana kranydyr. 2 dispenseri we krany bir täsin we ulanmaga aňsat ulgam bilen birleşdirip, aşhana iş meýdanynyň töwereginde aýratyn dispenserleriň zerurlygyny aradan aýyrýar. Kran, el arassaçylygynyň iň ýokary peýdasy üçin işlemek üçin doly el degirýär we zyýanly bakteriýalaryň ýaýramagyny azaldýar. Ulgam bilen dürli ýokary hilli we täsirli sabynlar, ýuwujy serişdeler we dezinfeksiýa serişdeleri ulanylyp bilner. Takyk öndürijilik üçin bazardaky iň çalt we ygtybarly datçik tehnologiýasy bar.

Taslamanyň ady : miscea KITCHEN, Dizaýnerleriň ady : Rob Langendijk, Müşderiniň ady : miscea GmbH.

miscea KITCHEN Duýgur Kran

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.