Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sergi Dizaýny

Multimedia exhibition Lsx20

Sergi Dizaýny Multimedia sergisi milli walýuta latalarynyň täzeden girizilmeginiň 20 ýyllygyna bagyşlandy. Serginiň maksady, çeper taslama esaslanýan banknotlar we teňňeler, awtorlar - dürli döredijilik resanrlarynyň 40 sany meşhur Latwiýaly suratkeşleri we olaryň sungat eserleri bilen tanyşmakdy. Sergi düşünjesi, suratkeşler üçin umumy gural bolan galamyň merkezi oky bolan grafitden ýa-da gurşundan gelip çykypdyr. Grafit gurluşy serginiň merkezi dizaýn elementi bolup hyzmat edipdir.

Taslamanyň ady : Multimedia exhibition Lsx20, Dizaýnerleriň ady : Design studio H2E, Müşderiniň ady : The Bank of Latvia.

Multimedia exhibition Lsx20 Sergi Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.