Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gaplamak Gaplamanyň

KRYSTAL Nature’s Alkaline Water

Gaplamak Gaplamanyň KRYSTAL suw çüýşedäki kaşaňlygyň we sagdynlygyň manysyny görkezýär. 8-den 8,8-e çenli gidroksidi pH bahasy we özboluşly mineral düzümi bolan KRYSTAL suwy, ýalpyldawuk kristala meňzeýän we hiline we arassalygyna zyýan bermeýän şekilli inedördül aç-açan prizma çüýşesine gelýär. KRYSTAL markasynyň nyşany çüýşede inçejik şekillendirilip, kaşaň tejribäniň goşmaça täsirini görkezýär. Çüýşäniň wizual täsirinden başga-da, inedördül şekilli PET we aýna çüýşeler gaýtadan ulanylýar, gaplaýyş meýdançasyny we materiallary optimallaşdyrýar, şeýlelik bilen umumy uglerod aýak yzyny peseldýär.

Taslamanyň ady : KRYSTAL Nature’s Alkaline Water, Dizaýnerleriň ady : KRYSTAL Nature's Alkaline Water, Müşderiniň ady : KRYSTAL Nature's Alkaline Water (Krystal Holdings Limited).

KRYSTAL Nature’s Alkaline Water Gaplamak Gaplamanyň

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.