Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sagat Ýygyndysy

TTMM (after time)

Sagat Ýygyndysy ttmm, Pebble we Kreyos ýaly ak we ak 144 × 168 piksel ekranly akylly sagatlar üçin döredilen sagat programmalary ýygyndysyny hödürleýär. Bu ýerde ýönekeý, owadan we estetiki sagat programmalarynyň 15 modelini tapyp bilersiňiz. Arassa energiýadan ýasalandygy sebäpli, hakyky zatlara garanyňda arwahlara meňzeýär. Bu sagatlar şu wagta çenli iň tygşytly we ekologiýa taýdan arassa.

Taslamanyň ady : TTMM (after time), Dizaýnerleriň ady : Albert Salamon, Müşderiniň ady : TTMM (after time).

TTMM (after time) Sagat Ýygyndysy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.