Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Jaýlary

Field of Flowers

Ýaşaýyş Jaýlary Arka ýa-da ýarym arka häsiýetli rulman esaslaryna esaslanýan gurluş topraga täsirini peseldýär, şonuň üçin topraga ýagyşdan lezzet almaga we dem almaga mümkinçilik berýär. Onuň dizaýny tebigat bilen birleşýär. Dört sany villa bölüminden ybarat bir blok bar Günde 360 ° aýlanmaga ukyply mehanizmiň kömegi bilen panoramadan lezzet almak mümkinçiligi. Taslama energiýa üpjünçiliginiň bir bölegini ýel güllerinden alýar. Her bir villa bölümi dürli gülleriň arasynda öz sebitinde organiki oba hojalygyna gatnaşyp biler. , emeli ýa-da hakyky howuzlar bilen gurşalan agaçlar.

Taslamanyň ady : Field of Flowers, Dizaýnerleriň ady : Murat Gedik, Müşderiniň ady : MURAT GEDIK.

Field of Flowers Ýaşaýyş Jaýlary

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.