Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

xifix2base arm-chair-one

Oturgyç Kreslo-dizaýn zerur fizika we materiallara esaslanýar - bir tükeniksiz turba arkaly amala aşyrylýar. Durnuklylyk aýlaw görnüşi bilen gazanylýar. Mundan başga gurluşyklar we birikmeler zerur däl. Oňaýly oturgyç - bezeg we goşmaça gurluşyksyz. Ol agaçdan, metaldan, deriden, mata ýa-da Rattan ýaly dürli materiallara - açyk howada demir çukurdan we oturgyçdan durýar. Livingaşaýyş otaglary, garaşylýan zolaklar, ofisler we otaglar ýaly içerde we daşarda dynç almak üçin niýetlenendir.

Taslamanyň ady : xifix2base arm-chair-one, Dizaýnerleriň ady : Juergen Josef Goetzmann, Müşderiniň ady : Creativbuero.

xifix2base arm-chair-one Oturgyç

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.