Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gulakhalka

Reflection

Gulakhalka Men kim? Bu sorag, bütin ömri göz öňünde tutarys. Bu sorag dizaýnymyzyň esasy ugrydy. Bu gulakhalkalar ýüzüňiziň şöhlelenmesine meňzeýär we belki-de sizde bolup biljek iň şahsy gulakhalkalardyr. Şeýle hem bu gulakhalkalar bolup biler Kimiň isleýändigini görkezmek

Taslamanyň ady : Reflection, Dizaýnerleriň ady : Zohreh Hosseini, Müşderiniň ady : MICHKA DESIGN.

Reflection Gulakhalka

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.