Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Uýgunlaşdyrylan Şaý-Sepler Düşünjesi

Jewel Box

Uýgunlaşdyrylan Şaý-Sepler Düşünjesi Jewel Box, "lego" ýaly oýunjak kerpiçlerini ulanmaga esaslanýan uýgunlaşdyrylan şaý-sepler düşünjesidir. Bu ýörelge bilen, her gezek başga bir şaý-sepleri edip, yzyna gaýtaryp we täzeden edip bilersiňiz! Jewel Box taýýar eşiklerde, gymmat bahaly daşlar ýa-da catwalk üçin şaý-seplerde bar. Açyk düşünje hökmünde Jewel Box-yň ösüşi hiç haçan gutarmaz: täze görnüşleri döretmäge we täze materiallary ulanmagy dowam etdirip bileris. Jewel Box her möwsümde eşik modasyna laýyklykda reňkler we nagyşlar bilen örtük tabaklaryny döretmäge mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : Jewel Box, Dizaýnerleriň ady : Anne Dumont, Müşderiniň ady : Anne Dumont.

Jewel Box Uýgunlaşdyrylan Şaý-Sepler Düşünjesi

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.