Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Öý Stoly Mebel Mebelleriň

Marken Desk

Öý Stoly Mebel Mebelleriň Bu ajaýyp, ýöne güýçli stoluň göze görünýän ýeňil duýgusy bizi skandinaw dizaýn mekdebine alyp barýar. Aýaklaryň oňaýsyz görnüşi, salamlaşma äheňi ýaly diýen ýaly öňe egilişi, bir zenana salam bermezden şlýapa bilen asylly adamyň siluetini ýada salýar. Stol ony ulanmagymyzy garşy alýar. Çyzgylaryň görnüşi, asma duýgusy we öňdäki keşbi bilen stoluň aýry-aýry aýaklary ýaly otagy synlaýan gözler ýaly gözden geçirýär.

Taslamanyň ady : Marken Desk, Dizaýnerleriň ady : Claudio Sibille, Müşderiniň ady : M3 Claudio Sibille.

Marken Desk Öý Stoly Mebel Mebelleriň

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.