Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Halka

The Empress

Halka Ajaýyp gözellik daşy - pirop - onuň düýp manysy ajaýyplygy we dabaralylygy getirýär. Daşyň gözelligi we özboluşlylygy, geljekki bezeg üçin niýetlenen şekili kesgitledi. Ony howada göterjek daş üçin özboluşly çarçuwany döretmegiň zerurlygy bardy. Daş saklanýan metalyň daşyndan çekildi. Bu formula duýgur hyjuw we özüne çekiji güýç. Şaý-sepleriň häzirki zaman düşünjesini goldaýan nusgawy düşünjäni saklamak möhümdi.

Taslamanyň ady : The Empress, Dizaýnerleriň ady : Victor A. Syrnev, Müşderiniň ady : Uvelirnyi Dom VICTOR.

The Empress Halka

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.