Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Uzakdan Dolandyrmak

STILETTO

Uzakdan Dolandyrmak RC Stiletto, gyro datçikleriniň kömegi bilen işleýän uzakdan dolandyryş. Täze ýokary derejeli telewizorlaryň ajaýyp jikme-jiklikleri bilen dizaýn ýoldaşlary. Stilettonyň inçe görnüşi jadyly taýaga meňzeýär. Aşaky gapagy ýaly jikme-jiklikleri ýumşak duýgur örtükli we egri görnüşi ulanyjy üçin amatly şert döredýär. Pultyň ýokarky merkezindäki kosmetiki bölek düwmeleri ýygnaýar we ulanyjy üçin fokus nokadyny döredýär, şeýle hem özleşdirme meýdançasyny döredýär. Olaryň gapagy aýlanmak üçin seslenme berýär.

Taslamanyň ady : STILETTO, Dizaýnerleriň ady : Vestel ID Team, Müşderiniň ady : Vestel Electronics Co..

STILETTO Uzakdan Dolandyrmak

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.