Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Maýatnik

Prometheus ILight

Maýatnik Taslama, Prometheusyň adamzat bilen paýlaşmagy üçin Taňrylardan bilim ogurlan pursatyny ele alýar. Gorag gabygy hökmünde hyzmat etmek üçin niýetlenendir. Sferadaky ýagtylyk diňe bir bölek bolany üçin ýylydyr. Kub çeşmäni, hudaýlaryň özlerini aňladýar we sowuk yşyk döredýär, barlygyň we duýgynyň iki derejesiniň araçägini yşyklandyryjy zolak bilen üpjün edýär.

Taslamanyň ady : Prometheus ILight, Dizaýnerleriň ady : Ionut Sur, Müşderiniň ady : Ionut Sur.

Prometheus ILight Maýatnik

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.