Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Agaç Çemçe

Balance

Agaç Çemçe Nahar bişirmek üçin iň oňat şekilli we deňagramly, armut agajyndan elde ýasalan bu çemçe, adamzat tarapyndan ulanylýan iň gadymy materiallardan birini ulanyp, aşhana önümleriniň dizaýnyny täzeden kesgitlemäge synanyşdym. Çemçeň tabagy, gazanyň burçuna gabat gelmek üçin assimetriki görnüşde oýulypdyr. Tutga sag eli ulanyjy üçin ideal şekil döredýän inçe egrilik bilen şekillendirilipdir. Mawy gyrmyzy ýüplük çemçäniň tutawajy bölegine azajyk häsiýet we agram goşýar. Tutagyň aşagyndaky tekiz ýer çemçe bilen stoluň üstünde durmaga mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : Balance, Dizaýnerleriň ady : Christopher Han, Müşderiniň ady : natural crafts by Chris Han.

Balance Agaç Çemçe

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.