Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Üýtgäp Bilýän Platforma

Space Generator

Üýtgäp Bilýän Platforma Kosmos generatory beýikligi sazlap bolýan modul öýjükleriniň meýdanyny görkezýär. Öňünden kesgitlenen programma laýyklykda, modul öýjükleri tekiz platformany dürli funksional maksatly üç ölçegli bölüniş derejesine öwürmek üçin ýokary we aşaklygyna ýokary çykýarlar. Şeýlelik bilen, şol bir platforma häzirki wagtda goşmaça çykdajylar ýa-da wagt bolmazdan talap edilýän ssenariýa üçin çalt üýtgedilip bilner, görkeziş meýdançasyna, tomaşaçylaryň meýdançasyna, dynç alyş meýdançasyna, sungat obýektine ýa-da göz öňüne getirip boljak islendik zada öwrüler.

Taslamanyň ady : Space Generator, Dizaýnerleriň ady : Grigoriy Malitskiy and Maria Malitskaya, Müşderiniň ady : ARCHITIME.

Space Generator Üýtgäp Bilýän Platforma

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.